Årsmöte 30 mars 2021

Årsmötet 2021 kunde ej anordnas som vi brukar, vi kunde inte träffas. Här redovisas Årsmötesprotokollet.

Årsmötesprotokoll 2021 med Samlarföreningen Engelbrekt Örebro
Tid: Tisdagen den 30 mars 2021
Årsmöte Per Capsulam.   

På grund av rådande Coronapandemi har Samlarföreningen Engelbrekt liksom andra föreningar fått ställa in aktiviteter och möten för att minska smittspridning i samhället. Årsmötet 2021 har därför fått hållas per capsulam, vilket innebär att kallelsen samt utskick av årsmöteshandlingar har fått ske via mail och per post till alla medlemmar. Man har röstat enligt punkterna på dagordningen via ett särskilt röstningsformulär, och 20 personer har svarat. Samtliga som har svarat har godkänt alla förslag till beslut. 

Val av ordförande för mötet
Till ordförande för mötet valdes Erik Karlsson.
Val av sekreterare
Till sekreterare för mötet valdes Lena Cedermark.
Fastställande av dagordning
Den utskickade dagordningen godkändes av årsmötet.
Val av två justerare tillika rösträknare
Till justerare tillika rösträknare valdes Margret Andersson och Berit von Elern.
Fastställande av röstlängd
Samtliga som har svarat är medlemmar som har betalt medlemsavgiften för 2021.
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Årsmötet befanns vara utlyst i behörig ordning, kallelsen är utskickad 30 dagar innan.
Föredragning av verksamhetsberättelse
Den utskickade verksamhetsberättelsen för 2020 godkändes.
Föredragning av ekonomisk berättelse
Den utskickade ekonomiska berättelsen godkändes.
Föredragning av revisionsberättelsen
Den utskickade revisionsberättelsen godkändes.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Årsmötet beslutade enligt revisorernas förslag, ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut om medlemsavgiftens storlek för 2022
Medlemsavgiften till lokalföreningen skall vara oförändrad – 25 kr.
Beslut om kostnadsersättning för styrelsen
Förslaget om oförändrad kostnadsersättning – max. 5000 kr godkändes.
B
ehandling av motioner och förslag som inkommit
Inga motioner eller förslag har inkommit till årsmötet.
Val av ordförande för ett år
Till ordförande för ett år omvaldes Erik Karlsson.
Val av styrelsemedlemmar för två år
Till styrelsemedlemmar för två år omvaldes Gunilla Hedberg, Karl-Erik Johansson och Kaj Bjurström. Kurt Nilsson omvaldes som suppleant på ett år.
Val av två revisorer för ett år
Till revisorer för ett år blev det omval av Evert Blom och Dick Persson.
Val av två revisorsuppleanter för ett år
Till revisorsuppleant för ett år omvaldes Inga Lill Hamrin. En plats är därmed vakant.
Val av valberedning om tre personer varav en sammankallande
Staffan Andersson omvaldes, tar hjälp av styrelsen v.b. Staffan är sammankallande.
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
Avslutning
Inkomna svar enligt röstningsformulär har sammanställts av ordförande och justerare i samråd. Årsmötesprotokollet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan. Vi i styrelsen ser fram emot en höst då vi åter kan träffas, och samlas för aktiviteter under vårt motto Samla – Lära – Veta. 

Vid protokollet
Lena Cedermark

Justeras:

Erik Karlsson             Margret Andersson         Berit von Elern
Ordförande                Protokolljusterare            Protokolljusterare

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *